Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
- Hatályos: 2024. március 5-től -


Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya az Üzemeltető weboldalán (cipo-eshop.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Preambulum
Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlásával bennünket tisztel meg bizalmával!
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a jelen ÁSZF-el, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!


1. ÜZEMELTETŐ ADATAI:
Név: Sprintex Kft.
Székhely: 4356 Nyírcsaholy, Szabadság út 119.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Zrínyi u. 8-10.
Visszaküldési cím: 4700 Mátészalka, Zöldfa u. 2-4.
Adószáma: 11204837-2-15
Cégjegyzékszáma: 15 09 067394
Cégjegyzéket vezető bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Email: info@cipo-eshop.hu
Telefon: +36 70 555 0274

A tárhely-üzemeltető neve MediaCenter Hungary Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
E-mail: mediacenter@mediacenter.hu
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.


2. FOGALMAK
Felek: Eladó (Üzemeltető) és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön/Felhasználó: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését
Gyártó: termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel
Termék/Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi; minden a Holnapon elérhető termék/áru új állapotú
Vételár: az áruért fizetendő ellenszolgáltatás.
 
3. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

4. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
4.1. A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és az Üzemeltetőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
4.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Elker. tv.) törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
4.3. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Üzemeltető nem iktatja.
4.4. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
4.5. Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os áfá-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF 6. fejezete szerint jár el.
4.6. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
4.7. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Üzemeltető kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
4.8. A Üzemeltetőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.9. A Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó jelszava illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.


5. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE
5.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
5.2. A webshopban Üzemeltető részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, az ebből eredő esetleges károkért Üzemeltető nem vállal felelősséget.
5.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Üzemeltető teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.


6. ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN
6.1. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 •  0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

6.2. Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy
megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.


7. RENDELÉS MENETE, AJÁNLATTÉTEL
7.1. Vevő a regisztrációval vagy regisztráció nélkül vásárolhat.
7.2. Vevőnek lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A Vevő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra, a méretekre és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.
7.3. Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a termék méretét, a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a " Tovább a pénztárba" gombra. Adja meg szállítási címét. Ezt követően egy Önnek megfelelő fizetési módot kell választania, illetve megadnia számlázási címét. Ezután lépjen tovább az „Összegzés”-hez.
7.4. A megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
7.5. Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.
7.6. Ön a „Megrendelem” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.


8. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
8.1. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására, a rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – Üzemeltetővel e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
8.2. Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik, valamint a számlát is megkapja rendeléséről (második visszaigazolás).
8.3. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Üzemeltető nem fogad el!
8.4. Fizetési módok
Banki átutalás (előre utalás): Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Üzemeltető bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.  Amennyiben a megrendelés ellenértéke 3 napon belül nem kerül megfizetésre, a megrendelés automatikusan törlésre kerül. Példa: március 5-én leadott rendelés átutalására március 8-ig van lehetőség.
Bankkártyás fizetés (SimplePay): Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni az Üzemeltető által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Sikertelen SimplePay fizetésről a Vevőt Üzemeltető a sikertelen fizetésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti, Vevő választása szerint másik fizetési módra térhet át. Sikertelen SimplePay fizetés esetén Vevő 3 napon belül köteles megfizetni a rendelés ellenértékét vagy utánvétes fizetési módra áttérni. Amennyiben a megrendelés ellenértéke 3 napon belül nem kerül megfizetésre, vagy Vevő nyilatkozik az utánvétes fizetési módra történő áttérésről, a megrendelés automatikusan törlésre kerül. Példa: március 5-én leadott rendelés kifizetésére / utánvét választására március 8-ig van lehetőség.
Fizetés utánvéttel: A termék átvételekor a Futárszolgálat munkatársánál tud készpénzzel vagy bankkártyával fizetni. Az utánvéttel történő fizetés után kezelési költséget számítunk fel, melynek díjáról a megrendelés leadása során a Pénztárban a fizetési módok menüpontban, valamint a https://cipo-eshop.hu/fizetes_es_szallitas oldalon tájékozódhat.
8.5. Szállítási költség: a megrendelések kiszállítási költségéről a megrendelés leadása során a Pénztárban, valamint szállítási menüpontban, valamint a https://cipo-eshop.hu/fizetes_es_szallitas oldalon tájékozódhat.

9. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
9.1. Általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 10 munkanap.
9.2. Az adásvételi szerződés alapján az Üzemeltető dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
9.3. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.
9.4. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.
9.5. Ha Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.
9.6. Amennyiben Vevő korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti.
9.7. Eladó visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának megfizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.


10. ELÁLLÁS JOGA
10.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A rendelkezésre álló határidőt az áru átvételétől; több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak az átvételétől kell számítani. 
10.2. A Fogyasztó az elállási jogát a https://cipo-eshop.hu/meretcsere_es_elallas oldalon fellelhető nyilatkozat kitöltésével vagy erre irányuló egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.
10.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
10.4. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, harmadik személy a terméket átveszi.
A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
10.5. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a kézhezvételtől számított 14 napon belül.
10.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
10.7. Fogyasztó köteles a terméket annak dobozában az Üzemeltető által megjelölt visszaküldési címre visszaküldeni, mivel a doboz is a kiskereskedelmi forgalom részét képezi, azon a termék beazonosításához szükséges egyedi azonosítók találhatók.
10.8. Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, az így keletkezett értékcsökkenést az Üzemeltető jogosult Fogyasztótól követelni.
10.9. Üzemeltető jogosult a termék vételárát a termék visszaérkezéséig visszatartani. Üzemeltető a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a termék kiszállítási díját is.
10.10. Üzemeltető a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon juttatja vissza. Fogyasztó hozzájárul, hogy Üzemeltető indokolt esetben (különösen harmadik fél által biztosított szolgálatás hibája) az igénybe vett fizetési módtól eltérő módon térítse vissza a visszajáró összeget. Fogyasztó kifejezetten hozzájárul, hogy utánvéttel történő fizetési mód esetén Üzemeltető a visszajáró összeget banki átutalással térítse vissza számára. Amennyiben Üzemeltető az igénybe vett fizetési módtól eltérő módon téríti vissza Fogyasztó számára a visszajáró összeget, Fogyasztót ebből adódóan többletdíj nem terheli.
10.11. Az Üzemeltető nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Üzemeltető által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
10.12. A visszatérítést Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
10.13. A megrendelt terméket Fogyasztó postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Üzemeltető részére.
10.14. Üzemeltető nem köteles átvenni a visszaküldött terméket, ha Fogyasztó nem fizette meg a visszaszállítás költségét. Kérjük vegye figyelembe, hogy az utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.
10.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
10.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
10.17. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Üzemeltetőt a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.
10.18. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
10.19. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
10.20. Elállási jog gyakorlásának a menete:
10.21. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy az elállási szándékát az ÁSZF 10.2. alpontja szerinti nyilatkozat megküldésével Üzemeltetőnek az info@cipo-eshop.hu címen tudja jelezni.

11. MÉRETCSERE
11.1. Vevő amennyiben a megrendelt termék méretét nem találja megfelelőnek, a megrendelt termék kézhezvételét követő 14 napon belül Üzemeltetőnek jelezheti méretcsere igényét.
11.2. Üzemeltető méretcserét kizárólag a megrendelt termékre biztosít (termék egyediségét azonosító ismertetőjegyek: márka, modellszám). Amennyiben a megrendelt termékre vonatkozóan Üzemeltető a méretcserét nem tudja biztosítani, Vevőt a 10. fejezetben taglalt elállás joga illeti meg, az ott leírtak szerint.
11.3. A Fogyasztó méretcserét a https://cipo-eshop.hu/meretcsere_es_elallas oldalon fellelhető nyilatkozat kitöltésével vagy erre irányuló egyértelmű nyilatkozatával kérheti Üzemeltetőtől.
11.4. Méretcsere kérése esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
11.5. Fogyasztó köteles a terméket annak dobozában az Üzemeltető által megjelölt visszaküldési címre visszaküldeni, mivel a doboz is a kiskereskedelmi forgalom részét képezi, azon a termék beazonosításához szükséges egyedi azonosítók találhatók.
11.6. Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, az így keletkezett értékcsökkenést az Üzemeltető jogosult Fogyasztótól követelni.
11.7. Üzemeltető nem köteles átvenni a visszaküldött terméket, ha Fogyasztó nem fizette meg a visszaszállítás költségét. Kérjük vegye figyelembe, hogy az utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.
 
12. A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS KÖVETELMÉNYEI
12.1. A 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet a következő követelményeket támasztja a szerződésszerű teljesítés érdekében a termék iránt.
12.1..1. Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező terméknek:
 •  meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
 •  alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott
 •  rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást - és
 •   biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
 •   alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú termék esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír
 •   rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú termék esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a termék konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését
 •   rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást – és
 •   meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett termék tulajdonságainak, leírásának.
A terméknek nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy
 •   a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
 •   a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy
 •   a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
 
13. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG
13.1.  Kellékszavatosság
13.2.  Eladó hibás teljesítése esetén Vevő a választása szerint kellékszavatossági igényekkel élhet a Ptk., valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021. (VI.30). Korm rendelet rendelkezései szerint.
13.3.  Vevő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
13.4.  Fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje egy (1) év, amely a teljesítés (átadás) napján kezdődik.
13.5.  A szavatossági igény érvényesítésének feltételei:
 • Annak igazolása, hogy a reklamált terméket webáruházunkban vásárolták. Ehhez elegendő a megrendelés azonosító megadása vagy a vásárlásról szóló számla másolata
 • Fogyasztó esetén két (2) éven belüli vásárlás; Fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén egy (1) éven belül vásárlás
13.6.  Vevő amennyiben bármilyen Eladó hibás teljesítésére utaló hibát észlel, haladéktalanul jeleznie kell Üzemeltető ügyfélszolgálatának az info@cipo-eshop.hu e-mail címen, a https://cipo-eshop.hu/szavatossag oldalról letölthető nyilatkozat, valamint a termékről készült képek megküldésével. Ezután az ügyfélszolgálatunk által megadott módon biztosítania kell a szavatossági igény érvényesítéséhez szükséges információkat.
13.7.   Az alábbi esetekben a szavatossági igény nem érvényesíthető:
 • határidő lejártát követő bejelentés
 • vásárlás igazolásának hiánya
 • nem rendeltetésszerű használat
 • helytelen kezelés, tárolás okozta hiba
 • erőszakos, külső behatás okozta sérülés
 • természetes elhasználódás okozta kopás
13.8.  Ha a megrendelt áru hibás, Üzemeltető azt díjmentesen kijavítja vagy kicseréli. Amennyiben a javításra vagy cserére nincs mód, a Vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy kérheti a vételár visszatérítését.
 
13.9.  Fogyasztókra vonatkozó speciális kellékszavatossági szabályok
Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a fenti kellékszavatossági szabályok a Ptk, valamint a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján Fogyasztókat a jelen pontokba foglalt eltérésekkel illetik meg.
13.10. Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy (1) éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
13.11. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
13.12.  Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.
13.13. Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
 •  az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
  •  az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  •  ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 •  megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
 •  ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét
 •  a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 •  az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
13.14. A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
13.15. Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
13.16. Fogyasztó által a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. A szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
13.17. Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.
13.18. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
13.19. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.
13.20. A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.
13.21. Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
13.22. A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
13.23. Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy
 • Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
 • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
13.24. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
 
14. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
14.1. A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Internet cím: https://www.cipo-eshop.hu
E-mail: info@cipo-eshop.hu
14.2. A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
14.3. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.
14.4. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
14.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
14.6. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
14.7. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
14.8. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/
Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Békéltető Testület: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
g. a testület döntésére irányuló indítványt,
h. a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 
14.9. Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Telefon: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu
Illetékességi terület: Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. utca 36.,
Telefon: +36-72/507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 46/501-090 (új ügyek), 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36-62/554-250/118
Ügyfélfogadás: Hétfő és Szerda: 9.00-11.00 között
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: https://www.bekeltetes-csongrad.hu/
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Lencsés Hajnalka békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor
Telefon: 06-22/510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/
Illetékesség: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
Honlap: https://bekeltetesgyor.hu/
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881
Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
vagy www.pestmegyeibekelteto.hu
Panasz elektronikus beadása: online kérelem küldés honlapunkon
Illetékességi terület: Pest Vármegye
14.10. Online vitarendezési platform: az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
 
15.  VEGYES RENDELKEZÉSEK
15.1.  Amennyiben Üzemeltető az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy az Üzemeltető egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
15.2.  Üzemeltető és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
15.3.  Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még az ÁSZF további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.
15.4.  Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
15.5.  A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.
15.6. A jelen ÁSZF 2024. március 5. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
15.8. Üzemeltető fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.
 
16. SZERZŐI JOGOK
16.1. Miután a cipo-eshop.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a cipo-eshop.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.
16.2. A cipo-eshop.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
16.3. Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
16.4. A cipo-eshop.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az Üzemeltető írásos hozzájárulásával lehetséges.
 
17. HŰSÉGPONT RENDSZER
17.1.Vevő felhasználói fiókkal leadott, Üzemeltető által teljesített megrendelés esetén Vevő hűségpontokat gyűjt.
17.2. Hűségpont a termék vételára után jár, szállítási költség, utánvét kezelési költség után nem.
17.3. Üzemeltető a hűségpontok aktuális értékéről, felhasználásáról, valamint érvényességi idejéről a https://cipo-eshop.hu/husegpont_rendszer oldalon nyújt tájékoztatást.
17.4. Hűségpontok kedvezménynek minősülnek, nem válthatók készpénzre, nem ruházhatók át és nem visszaválthatók.
17.5. Üzemeltető hűségpontot az adott megrendelés leadása során használt felhasználói fiókhoz rendeli hozzá. Hűségpont felhasználói fiókok közötti mozgatására nincs lehetőség.
17.6. Üzemeltető a teljesített megrendelés után ír jóvá hűségpontokat. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az átvétel nélkül visszaérkezett, vagy egyéb okból nem teljesült megrendelések után törölje az addig esetlegesen jóváírt hűségpontokat.
17.7. Üzemeltető fenntartja a jogot a hűségpont rendszer megváltoztatására.
 
18. ADATVÉDELEM
A Weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://cipo-eshop.hu/adatkezelesi_tajekoztato 
 
19.   KAPCSOLAT
19.1. Elérhetőségeink:
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Zrínyi u. 8-10. 
Visszaküldési cím: 4700 Mátészalka, Zöldfa u. 2-4.
E-mail: info@cipo-eshop.hu 
Telefon: +36 70 555 0274
 
19.2. Amennyiben bármi kérdése lenne webáruházunkkal, és azon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen teheti ezt meg.  Az egyéb úton, például a szociális médián keresztül eljuttatott jelzések, kérések, információk elveszhetnek, az ezen csatornákon keresztül megtett közléseket Üzemeltető nem fogadja el nyilatkozattételnek.